... (several lines of customized programming code appear here)

خدمات ما

حلاجی

حلاجی:در این مرحله ابتدا الیافهای بلند از طریق دستگاه گیوتین کات میشود و سپس وارد دستگاه حلاجی شده تا الیاف باز شده و آماده رنگرزی شود

دستگاه حلاجی و رایز الیاف طاهر بافت
Read More

رنگرزی الیاف

در سالن رنگرزی که خط کامل آن شامل بویلر، ديگ رنگرزي تحت فشار ، آبگیر و پرس عدل بندي با ظرفيت 100 تن در ماه مشغول به توليد میباشد.

رنگرزی الیاف طاهر بافت
Read More

ریسندگی نخ پتو نمدی،مینک و فیلتر

ریسندگی : سالن ريسندگي با یک خط کامل لهستانی بریتانیایی ( شامل حلاجي ، کاردينگ ،رینگ و بوبن پيچي ) با ظرفيت حداقل 60 تن در ماه ، نخ مورد نياز مجموعه را تامين ومازاد بر تولید خود را به بافندگان عرضه میکند.

کاردینگ ریسندگی نخ پتو
Read More

بافندگی پتو نمدی و مینک

بافندگی :
سالن بافندگي با 6 دستگاه بافندگی Smit TP400 با ژاکارد و با ظرفيت توليد حداقل 12000 تخته پتو در ماه مشغول به توليد مي باشد.

دستگاه بافندگی اسمیت جهت بافت پتو
Read More

خارزنی انواع پتو و تیغ زدن مینک

خارزنی ، مینک ،بسته بندی و عدل بندی :
سالن تکميل با 1 دستگاه خارزني و 1 دستگاه مينک و 1 سري چرخ نواردوزي از کشور ايتاليا با ظرفيت حداقل
20000 تخته پتو در ماه در حال تکميل پتوهاي توليد شده اين گروه مي باشد.
پتوهاي توليدي پس از تکمیل داخل نايلون قرار مي گيرند و پس از آن داخل عدل ،بسته بندي و شرينگ مي شود .

دستگاه خارزنی پتو برند کومت ایتالیا
Read More