More Website Templates at TeMore Website Templates at TemplateMonster.com!
개발 지원 대상

چارت مراحل تولید پتوی نمدی و مینک عبارتند از:
حلاجی الیاف ورنگرزی
ریسندگی
بافندگی
خارزنی و مینک و نواردوزی و بسته بندی

 1-حلاجی و رنگرزی: سالن حلاجی با خط کامل شامل گیوتین (کاتر)و حلاجی که الیاف را آماده نموده وبه سالن رنگرزي انتقال داده می شود. در سالن رنگرزی که خط کامل آن شامل بویلر، ديگ رنگرزي تحت فشار ، آبگیر و پرس عدل بندي با ظرفيت 100 تن در ماه مشغول به توليد میباشد.
 
2-ریسندگی : سالن ريسندگي با یک خط کامل لهستانی بریتانیایی ( شامل حلاجي ، کاردينگ ،رینگ و بوبن پيچي ) با ظرفيت حداقل 60 تن در ماه ، نخ مورد نياز مجموعه را تامين ومازاد بر تولید خود را به بافندگان عرضه میکند.
 
3-بافندگی : سالن بافندگي با 6 دستگاه بافندگی Smit TP400 با ژاکارد و با ظرفيت توليد حداقل 12000 تخته پتو در ماه مشغول به توليد مي باشد

 4-خارزنی ، مینک ،بسته بندی و عدل بندی : سالن تکميل با 1 دستگاه خارزني و 1 دستگاه مينک و 1 سري چرخ نواردوزي از کشور ايتاليا با ظرفيت حداقل 20000 تخته پتو در ماه در حال تکميل پتوهاي توليد شده اين گروه مي باشد. پتوهاي توليدي پس از تکمیل داخل نايلون قرار مي گيرند و پس از آن داخل عدل ،بسته بندي و شرينگ مي شود .

نمای کلی خط تولید

5 6 7 8